Onze diensten

Het gehele bouwproces, vanaf de eerste schetsen tot en met de oplevering, kan door ons worden aangeboden en wordt dan grofweg verdeeld in de onderstaande drie fasen.

Fase 1

Fase 1, de architect inventariseert in een eerste gesprek uw wensen en ideeën ten aanzien uw bestaande of nieuw te bouwen “object”. Naar aanleiding van dit gesprek en een eventueel locatiebezoek, wordt er, passende binnen de huidig geldende wet- en regelgeving, door ons een eerste schetsplan gemaakt wat met u wordt besproken in een tweede gesprek. In dat tweede gesprek komt ook het voor handen zijnde budget en een eerste totale indicatieve kostenraming op tafel, waarbij onder andere ook de bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden worden geïnventariseerd.

Wanneer er over bovenstaande onderlinge overeenstemming is kan dit schetsplan worden uitgewerkt en verfijnd tot een zogenaamd voorlopig ontwerp wat zich in overeenstemming met de opdrachtgever door kan zetten tot een definitief ontwerp. Hiermee kunnen tevens, met inbegrip van additionele stukken, eventueel benodigde vergunningen worden aangevraagd, is er eventueel overleg met instanties als monumentenzorg, brandweer of welstand en is fase 1 van 3 voor de architect hierna afgerond.

Fase 2

In Fase 2 voor opdrachtgever en architect worden de zogenaamde bouwvoorbereidingsstukken samengesteld. Hierbij worden tekeningen, begeleidende stukken en omschrijvingen vervaardigd op basis waarvan de aannemer(s) een nauwkeurige offerte voor u kunnen vervaardigen. Deze offerte(s) worden door ons voor u doorgenomen en gecheckt, eventuele bezuinigingen kunnen met u en de aannemer worden doorgenomen en alles wordt afgestemd om tot een voor zowel opdrachtgever als aannemer goede aannemersovereenkomst te komen.

Fase 3

Fase 3 is de uitvoeringsfase. Ook hierin kan de architect een grote rol van betekenis spelen voor u door de zogenaamde directievoering ter hand te nemen. Wanneer de architect de directie voert dan bewaakt hij voor u het bouwproces in de zin van planning en financiën, maar ook bouwkundig en zeer zeker esthetisch om er voor zorg te dragen dat u uiteindelijk kunt krijgen wat u in de planontwikkeling met de architect hebt besproken.