Waarom een architect?

De architect is voor een opdrachtgever in de eerste plaats een onafhankelijke vertrouwenspersoon, niet gebonden aan bepaalde partijen, die met zijn creativiteit en technisch bouwkundige kennis een bouwproces van eerste schetsen tot en met de oplevering voor u kan begeleiden en sturen. Een bouwproject kan uit één of meerdere bouwdisciplines bestaan of combinaties van bouwdisciplines. Met bouwdisciplines bedoelen wij bijvoorbeeld restauratie, renovatie, nieuwbouw, uitbreiding en herbestemming, welke van toepassing kunnen zijn op woningen, bedrijfsruimten, openbare gebouwen en/of bouwkundige objecten. Het is een algemene misvatting dat een architect “slechts” het exterieur, de gebouwschil ontwerpt. Wij ontwerpen en engineren elk object van binnen naar buiten, vanuit de logistiek, de daglichttoetreding, de vormgeving en het gebruik. Als architect zijn wij dan ook in basis een ruimtelijk vormgever met een flinke technisch ondersteunende bouwkundige bagage.

Pictoblauw

Een architect inventariseert in een eerste gesprek uw wensen en ideeën ten aanzien uw bestaande of nieuw te bouwen “object”. Naar aanleiding van dit gesprek en een eventueel locatiebezoek, wordt er, passende binnen de huidig geldende wet- en regelgeving, door ons een eerste schetsplan gemaakt wat met u wordt besproken in een tweede gesprek. In dat tweede gesprek komt ook het voor handen zijnde budget en een eerste totale indicatieve kostenraming op tafel, waarbij onder andere ook de bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden worden geïnventariseerd.
Wanneer er over bovenstaande onderlinge overeenstemming is kan dit schetsplan worden uitgewerkt en verfijnd tot een zogenaamd voorlopig ontwerp wat zich in overeenstemming met de opdrachtgever door kan zetten tot een definitief ontwerp. Hiermee kunnen tevens, met inbegrip van additionele stukken, eventueel benodigde vergunningen worden aangevraagd, is er eventueel overleg met instanties als monumentenzorg, brandweer of welstand en is fase 1 van 3 voor de architect hierna afgerond.

In fase 2 voor opdrachtgever en architect worden de zogenaamde bouwvoorbereidingsstukken samengesteld. Hierbij worden tekeningen, begeleidende stukken en omschrijvingen vervaardigd op basis waarvan de aannemer(s) een nauwkeurige offerte voor u kunnen vervaardigen. Deze offerte(s) worden door ons voor u doorgenomen en gecheckt, eventuele bezuinigingen kunnen met u en de aannemer worden doorgenomen en alles wordt afgestemd om tot een voor zowel opdrachtgever als aannemer goede aannemersovereenkomst te komen.

Fase 3 is de uitvoeringsfase. Ook hierin kan de architect een grote rol van betekenis spelen voor u door de zogenaamde directievoering ter hand te nemen. Wanneer de architect de directie voert dan bewaakt hij voor u het bouwproces in de zin van planning en financiën, maar ook bouwkundig en zeer zeker esthetisch om er voor zorg te dragen dat u uiteindelijk kunt krijgen wat u in de planontwikkeling met de architect hebt besproken.

Een goede, gezamenlijke voorbereiding met een architect zal resulteren in een aansprekend product, waarbij uw investering zich terug zal betalen in kwaliteit, ruimtelijke beleving en architectuur.

Waarom COLLO architecten?

Onafhankelijkheid – jarenlange expertise – regionale bekendheid – goede contacten – uitgebreid netwerk – vrijblijvende offerte en eerste schetsen

De meeste architecten typeren zichzelf als jong, enthousiast, eigenzinnig, professioneel, flexibel, fris, eigentijds, creatief, innoverend, voortvarend, betrokken, origineel, inventief, actief, betrokken, etc. etc… Natuurlijk zijn wij dat ook maar …..

Wij proberen ons te onderscheiden door onze passie voor architectuur, vormgeving, restauratie en herbestemming op u over te brengen en met u te delen. Door op basis van onze vakkennis en creativiteit soms constructief eigenwijs te zijn zoeken wij de uitdaging en willen wij samen met u maatwerk leveren. Wij zoeken met behulp van onze kennis, ons netwerk en relaties voor u naar de grenzen en de ruimte binnen alle mogelijkheden en regelgeving, om tot een voor u uniek en krachtig product te komen, wat geheel op uw wensen is afgestemd. Daarnaast hebben wij het voordeel goed bekend te zijn binnen de regio Kennemerland met goede contacten binnen de diverse gemeentelijke instanties.

Wat kost een architect?

Het honorarium van de architect wordt uitgedrukt in een percentage van de bouwsom ( zijnde niet de zogenaamde stichtingskosten ). Dit architectenhonorarium komt daarmee uit op 6 tot 15 procent van de bouwsom, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de opdracht. Kleinere opdrachten, adviesopdrachten of heel specifieke opdrachten, zoals meubels of interieurs worden vaak met elkaar afgestemd op basis van de door de studio te besteden werkuren.

Kom gerust eens koffie drinken

T: 023-5398254
E: info@collo.nl